4.6. Bài toán chất béo

4.6. Bài toán chất béo

Một chất béo có 3 gốc COO nên có thể ôm được 3 Na để tạo COONa. Khi tính toán khối lượng muối (xà phòng) thì ta thường dùng bảo toàn khối lượng

Xem chi tiết
4.5. Tìm công thức của este

4.5. Tìm công thức của este

Với những bài toán các đáp án đã có sẵn CTPT thì ta nên kết hợp suy luận dựa vào đáp án.

Xem chi tiết
4.4. Đốt cháy este cơ bản

4.4. Đốt cháy este cơ bản

Lưu ý số mol COO trong este bằng số mol NaOH phản ứng với các este mạch hở. Ta cũng có dồn chất cho hỗn hợp este bằng cách nhấc COO hoặc OO ra.

Xem chi tiết
4.3. Bài toán este của phenol

4.3. Bài toán este của phenol

Cần chú ý với bài toán thủy phân nếu đề bài không nói là este “mạch hở” thì rất có thể sẽ có este của phenol.

Xem chi tiết
4.2. Bài toán thủy phân este mạch hở trong môi trường kiềm

4.2. Bài toán thủy phân este mạch hở trong môi trường kiềm

Các bạn có thể tư duy là NaOH tách ra hai phần: Phần 1 Na chạy vào COONa, còn phần 2 OH chạy vào ancol. Khi tư duy như vậy nếu este là đa chức hoặc hỗn hợp chứa axit và este thì ta sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Xem chi tiết
4.1. Hiệu suất phản ứng este hóa

4.1. Hiệu suất phản ứng este hóa

Với bài toán đề bài đã có sẵn số mol các axit và ancol rồi thì các bạn chỉ cần tính toán các thông số (hiệu suất, khối lượng este) theo chất có số mol ít hơn.

Xem chi tiết