4.4. Đốt cháy este cơ bản

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

+ Khi đốt cháy este thì C biến thành CO2; H2 biến thành H2O từ đó chúng ta cần chú ý tới BTNT.C; BTNT.H và cả BTNT.O.

+ Lưu ý số mol COO trong este bằng số mol NaOH phản ứng với các este mạch hở.

+ Ta cũng có dồn chất cho hỗn hợp este bằng cách nhấc COO hoặc OO ra.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng của vinyl axetat trong X là

A. 75%                  B. 72,08%                  C. 27,92%                 D. 25%

*** Định hướng tư duy giải:

Có ${{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,12\left( mol \right)$$\xrightarrow{BTNT.H}n_{H}^{trong\,X}=0,24$ $\xrightarrow{{}}n_{O}^{trong\,X}=0,08\left( mol \right)$$\xrightarrow{BTKL}n_{C}^{trong\,X}=0,13\left( mol \right)$
Gọi $\left\{ \begin{align} & {{n}_{{{C}_{4}}{{H}_{6}}{{O}_{2}}}}=a \\ & {{n}_{{{C}_{3}}{{H}_{6}}{{O}_{2}}}}=b \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & 4a+3b=0,13 \\ & 6a+6b=0,24 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & a=0,01 \\ & b=0,03 \\ \end{align} \right.$

$\xrightarrow{{}}\%{{C}_{4}}{{H}_{6}}{{O}_{2}}=\frac{0,01.86}{3,08}=27,92\%$

*** Giải thích thêm:

Bài này cần lưu ý các chất trong hỗn hợp X đều có 6H. Và có hai chất là đồng phân của nhau đều có CTPT là C3H6O2.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.