6.1. Dồn chất đốt cháy amin

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

+ Với amin no đơn chức mạch hở có công thức CnH2n+3N nên ta có thể dồn thành

$\left\{ \begin{align} & {{C}_{n}}{{H}_{2n+2}} \\ & NH \\ \end{align} \right.$ hoặc $\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}} \\ & N{{H}_{3}} \\ \end{align} \right.$

+ Khi đó bài toán sẽ được xử lý một cách rất nhanh gọn. Lưu ý với các cách dồn trên thì NH hay NH3 chính là số mol hỗn hợp amin đơn chức.

+ Với các amin đa chức thì tùy từng trường hợp mà chúng ta vận dụng linh hoạt.

Amin no hai chức $\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}} \\ & N{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$
Tổng quát có thể dồn về ankan rồi xén H2 $\left\{ \begin{align} & NH \\ & ankan \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & {{H}_{2}} \\ & C{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X chứa 3 amin no, đơn chức, hở cần a mol O2 (đktc). Biết sản phẩm cháy có 19,36 gam CO2. Giá trị của a là

A. 0,8475               B. 0,8448                   C. 0,7864                 D. 0,6818

*** Định hướng tư duy giải

Ta dồn hỗn hợp amin về


$\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}}:0,44 \\ & N{{H}_{3}}:0,25 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{BTNT.O}{{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{0,44.3+0,25.1,5}{2}=0,8475$

*** Giải thích thêm

Ta dồn hỗn hợp X thành $12,95\left\{ \begin{align} & {{N}_{2}}:0,025 \\ & C:0,85 \\ & \xrightarrow{BTKL}{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$

Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.