Chuyên Đề 9: Aldehyde – Ketone – Carboxylic Acid

Chuyên Đề 9: Aldehyde – Ketone – Carboxylic Acid

Khi làm các bài tập dạng này, cần chú ý đến việc áp dụng các phương pháp : Nhận xét đánh giá, trung bình (đối với hỗn hợp các aldehyde), bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, đường chéo để tìm nhanh kết quả.

Xem chi tiết
Chương 8: Alcohol – Phenol

Chương 8: Alcohol – Phenol

Khi làm bài tập liên quan đến phản ứng của alcohol với Na, K thì nên chú ý đến việc sử dụng các phương pháp giải toán như : bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, bảo toàn nguyên tố. Đối với hỗn hợp alcohol thì ngoài việc sử dụng các phương pháp trên ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 7: Hidrocacbon Thơm

Chuyên Đề 7: Hidrocacbon Thơm

Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).+ Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu được thường là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Khi giải bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy hỗn hợp các hiđrocacbon ta nên sử dụng phương pháp trung bình để chuyển bài toán hỗn hợp nhiều chất về một chất; một số bài tập mà lượng chất cho dưới dạng tổng quát

Xem chi tiết
Chuyên Đề 5: Hidrocacbon No

Chuyên Đề 5: Hidrocacbon No

Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm số nguyên tử cacbon trong ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguyên tử cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế. Suy ra công thức cấu tạo của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 4: Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ

Chuyên Đề 4: Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ

Đối với các hợp chất có nhóm chức chứa liên kết p như nhóm –CHO, –COOH, … thì số liên kết p ở nhóm chức (vì ở gốc hiđrocacbon cũng có thể chứa liên kết p ).

Xem chi tiết