Danh mục

Chương 8: Alcohol – Phenol

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ALCOHOL

I. Phản ứng của alcohol với kim loại kiềm (Na, K)

Phương pháp giải

      Một số điều cần lưu ý khi giải bài tập liên quan đến phản ứng của alcohol với kim loại kiềm :

            +  Phương trình phản ứng tổng quát :

      2R(OH)n   +   2nNa $\longrightarrow{}$   2R(ONa)n  +  nH2            (1)

            +  Đặt $T\,\,=\,\,\frac{{{n}_{{{H}_{2}}}}}{{{n}_{R{{(OH)}_{n}}}}}$, theo phản ứng (1) ta thấy :

            Nếu T=0,5 ta suy ra alcohol có một chức OH; nếu T=1, alcohol có hai chức OH ; nếu T=1,5, alcohol có ba chức OH.

+ Khi làm bài tập liên quan đến phản ứng của alcohol với Na, K thì nên chú ý đến việc sử dụng các phương pháp giải toán như : bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, bảo toàn nguyên tố. Đối với hỗn hợp alcohol thì ngoài việc sử dụng các phương pháp trên ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

● Chú ý : + Khi cho dung dịch alcohol (với dung môi là nước) phản ứng với kim loại kiềm thì xảy ra hai phản ứng :

                  2H2O    +   2Na   $\longrightarrow{}$  2NaOH    +   H2

                    2R(OH)n   +   2nNa  $\longrightarrow{}$  2R(ONa)n  +  nH2

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.