Danh mục

Chuyên Đề 9: Aldehyde – Ketone – Carboxylic Acid

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ALDEHYDE

I. Phản ứng khử aldehyde

Phương pháp giải

      Một số điều cần lưu ý khi giải bài tập liên quan đến phản ứng khử aldehyde bằng H2 (to, Ni) :

             Phương trình phản ứng tổng quát :

        CnH2n+2-2a-b (CHO)b    +    (a+b)H2   $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,\,Ni}$   CnH2n+2-2a-b (CH2OH)b    

                                    (a là số liên kết p ở gốc hiđrocacbon)

            Từ phương trình ta thấy :

  +  Khối lượng hỗn hợp tăng sau phản ứng = khối lượng của H2 phản ứng.

  + Nếu aldehyde tham gia phản ứng là aldehyde không no thì ngoài phản ứng khử nhóm CHO thành nhóm CH2OH còn có phản ứng cộng H2 vào các liên kết bội trong mạch cacbon.

Khi làm các bài tập dạng này, cần chú ý đến việc áp dụng các phương pháp : Nhận xét đánh giá, trung bình (đối với hỗn hợp các aldehyde), bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, đường chéo để tìm nhanh kết quả.

II. Phản ứng tráng bạc (phản ứng oxi hóa aldehyde bằng AgNO3/NH3)

Phương pháp giải

      Một số điều cần lưu ý khi giải bài tập liên quan đến phản ứng tráng gương :

● Bản chất phản ứng :

–CHO  + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ –COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

● Phương trình phản ứng tổng quát :

R(CH=O)n + 2nAgNO3 + 3nNH3  +  nH2O  $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  R(COONH4)n  +  2nAg$\downarrow{}$  +  2nNH4NO3 

● Đối với aldehyde đơn chức :

R-CH=O  +  2AgNO3  +  3NH3  +  H2O  $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$   R-COONH4  +  2Ag$\downarrow{}$   +  2NH4NO3

●  Chú ý : Đối với HCHO phản ứng xảy ra như sau :

HCH=O  +  4AgNO3  +  6NH3  +  2H2O  $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$   (NH4)2CO3  +  4Ag$\downarrow{}$  +  4NH4NO3

 ● Những điều rút ra :

      – Khi cho hỗn hợp các aldehyde đơn chức X tham gia phản ứng tráng gương mà :

      +  $\frac{{{n}_{Ag}}}{{{n}_{X}}}>2$ thì chứng tỏ rằng trong X có HCHO.

      + Dung dịch sau phản ứng tráng gương phản ứng với dung dịch HCl thấy giải phóng khí CO2 thì chứng tỏ rằng trong X có HCHO.

      – Khi cho một aldehyde X tham gia phản ứng tráng gương mà $\frac{{{n}_{Ag}}}{{{n}_{X}}}=4$ thì X có thể là HCHO hoặc R(CHO)2.

Khi làm các bài tập dạng này, cần chú ý đến việc áp dụng các phương pháp : Nhận xét đánh giá , trung bình (đối với hỗn hợp các aldehyde), biện luận, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối lượng, bảo toàn electron để tìm nhanh kết quả.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.