Danh mục

Chuyên Đề 7: Hidrocacbon Thơm

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa)

Phương pháp giải

      Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng thế của hiđrocacbon thơm :

+ Phản ứng clo hóa, brom hóa (to, Fe) hoặc phản ứng nitro hóa (H2SO4 đặc) đối với hiđrocacbon thơm phải tuân theo quy tắc thế trên vòng benzen.

+ Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).+ Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu được thường là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

II. Phản ứng oxi hóa

Phương pháp giải

      Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm :

+ Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn : Benzen không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4, các đồng đẳng của benzen bị oxi hóa bởi KMnO4 khi đun nóng. Ví dụ :

C6H5CH3   $\xrightarrow[\text{80-10}{{\text{0}}^{\text{0}}}\text{C}]{\text{KMn}{{\text{O}}_{\text{4}}}\text{, }{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}$    ${{C}_{6}}{{H}_{5}}-\underset{\begin{smallmatrix}
|| \\
O
\end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\,-OK$    $\xrightarrow{HCl}$   ${{C}_{6}}{{H}_{5}}-\underset{\begin{smallmatrix}
|| \\
 O \end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\,-OH$ 

5H3C-C6H4-CH3 + 12KMnO4 + 18H2SO4 $\longrightarrow{}$ 5HOOC-C6H4-COOH + 6K2SO4 + 12MnSO4 +28H2O

C6H5-CH2-CH2-CH3 + 2KMnO4+3H2SO4 $\longrightarrow{}$ C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O

+ Phản ứng oxi hóa hoàn toàn : Trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn benzen và các đồng đẳng của benzen ta có ${{n}_{{{C}_{n}}{{H}_{2n-6}}}}=\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{3}$.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.