4.1. Hiệu suất phản ứng este hóa

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

+ Với bài toán đề bài đã có sẵn số mol các axit và ancol rồi thì các bạn chỉ cần tính toán các thông số (hiệu suất, khối lượng este) theo chất có số mol ít hơn.

+ Với các bài toán đề cho hỗn hợp axit tác dụng với hỗn hợp ancol thì ta phải quy trung bình về một axit và một ancol rồi xử lý như trên. Công thức quy trung bình là

$\overline{\text{M}}\text{=}\frac{{{\text{n}}_{\text{1}}}{{\text{M}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{n}}_{\text{2}}}{{\text{M}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{n}}_{\text{3}}}{{\text{M}}_{\text{3}}}\text{+}…}{{{\text{n}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{n}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{n}}_{\text{3}}}\text{+}…}$

+ Với các bài toán chưa biết công thức của axit và ancol thì ta dùng kỹ thuật xếp hình để tìm ra công thức của axit và ancol.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đun CH3COOH dư với 4,6 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 5,72 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo ancol là

A. 65,00%              B. 50,00%                  C. 56,67%                 D. 70,00%

*** Định hướng tư duy giải:

$\to \left\{ \begin{align} & {{\text{n}}_{\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{COO}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}}}=0,065 \\ & {{\text{n}}_{{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{OH}}}=0,1 \\ \end{align} \right.$$\to \text{H}=\frac{0,065}{0,1}.100\%=65\%$

*** Giải thích tư duy:

Ở bài toán này đề cho CH3COOH dư nên hiệu suất đương nhiên phải tính theo ancol C2H5OH


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.