4.5. Tìm công thức của este

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

+ Với những bài toán các đáp án đã có sẵn CTPT thì ta nên kết hợp suy luận dựa vào đáp án.

+ Trong phản ứng thủy phân este mạch hở ta luôn có số mol NaOH hoặc KOH bằng số mol nhóm COO. Nếu este đơn chức thì số mol OH trong kiềm bằng số mol este.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đun nóng 29,58 gam este X đơn chức với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và 32,48 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. C4H6O2              B. C4H8O2                  C. C5H8O2                  D. C5H10O2.

*** Định hướng tư duy giải:

${{n}_{X}}=\frac{32,48-29,58}{39-29}=0,29$$\xrightarrow{{}}{{M}_{X}}=102$$\xrightarrow{{}}X:{{C}_{5}}{{H}_{10}}{{O}_{2}}$

*** Giải thích thêm:

Vì khối lượng muối lớn hơn este nên gốc ancol chỉ có thể là CH3– hoặc C2H5-. Với trường hợp CH3– ta thấy số mol rất lẻ (không thỏa mãn)


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.