4.3. Bài toán este của phenol

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Cần chú ý với bài toán thủy phân nếu đề bài không nói là este “mạch hở” thì rất có thể sẽ có este của phenol.

+Một dấu hiệu quan trọng nhưng cũng dễ dàng nhận ra là $\[{{n}_{coo}}\,\ne \,\,{{n}_{NaOH}}$ thì chắc chắn có este của phenol.

+ Để xử lý nhanh ta có thể tư duy bằng cách hỏi Na chạy đi đâu? – Đương nhiên là nó chạy vào RCOONa và R’C6H4ONa.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1:  Đun nóng 14,94 gam hỗn hợp gồm phenyl acrylat và benzyl axetat với dung dịch KOH dư, thấy lượng KOH phản ứng là 7,28 gam, thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 13,56.                B. 12,84.                    C. 14,12.                    D. 16,38.

*** Định hướng tư duy giải:

$\to 14,94\left\{ \begin{align} & {{C}_{2}}{{H}_{3}}COO{{C}_{6}}{{H}_{5}}:a \\ & C{{H}_{3}}COOC{{H}_{2}}{{C}_{6}}{{H}_{5}}:b \\ \end{align} \right.$$\to \left\{ \begin{align} & 2a+b=0,13 \\ & 148a+150b=14,94 \\ \end{align} \right.$$\to \left\{ \begin{align} & a=0,03 \\ & b=0,07 \\ \end{align} \right.$$\to m\left\{ \begin{align} & {{C}_{2}}{{H}_{3}}COOK:0,03 \\ & {{C}_{6}}{{H}_{5}}OK:0,03 \\ & C{{H}_{3}}COOK:0,07 \\ \end{align} \right.$$\to m=14,12$

*** Giải thích tư duy:

Với câu hỏi của bài toán này sau khi tìm ra số mol của các chất thì các bạn cũng có thể dùng phương pháp BTKL để suy ra khối lượng muối.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.