4.2. Bài toán thủy phân este mạch hở trong môi trường kiềm

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Từ phản ứng RCOOR’ + NaOH $\xrightarrow{}$ RCOONa + R’OH

Ta thấy nCOO = nNaOH

=> Các bạn có thể tư duy là NaOH tách ra hai phần: Phần 1 Na chạy vào COONa, còn phần 2 OH chạy vào ancol. Khi tư duy như vậy nếu este là đa chức hoặc hỗn hợp chứa axit và este thì ta sẽ dễ dàng xử lý hơn.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là

A. 22%                  B. 44%                      C. 50%                      D. 51%

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: ${{n}_{este}}={{n}_{NaOH}}=\frac{50.4}{100.40}=0,05mol$$\xrightarrow{{}}{{m}_{este}}=88.0,05=4,4gam$. $\xrightarrow{{}}\%{{m}_{este}}=\frac{4,4}{10}.100\%=44\%$.

*** Giải thích tư duy:

Vì este đơn chức (CH3COOC2H5) nên số mol este chính là số mol nhóm COO và bằng số mol NaOH phản ứng.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.