2.9. Bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

2.9. Bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

Với dạng toán này theo chủ quan tôi nghĩ đây là dạng toán đơn giản. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát các dữ kiện và hình dáng của đồ thị kết hợp với tư duy phân chia nhiệm vụ của OH-, H+, CO2 là hoàn toàn có thể xử lý được dạng toán này.

Xem chi tiết
2.8. Bài toán CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> tác dụng với dung dịch kiềm

2.8. Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Một hướng tư duy mà chúng ta cũng có thể sử dụng nữa là điền số điện tích

Xem chi tiết
2.7. Bài toán nhiệt nhôm

2.7. Bài toán nhiệt nhôm

Với dạng toán nhiệt nhôm mà hỗn hợp có Fe2O3, Fe3O4 hay Cr2O3 các bạn có thể áp dụng kỹ thuật “Độ lệch H” sẽ cho kết quả rất tốt. Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn kỹ thuật này.

Xem chi tiết
2.6. Bài toán đổ H<sup>+</sup> vào dung dịch chứa HCO<sub>3</sub><sup>–</sup> và CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>

2.6. Bài toán đổ H+ vào dung dịch chứa HCO3 và CO32-

Với kiểu nhỏ này H+ sẽ làm lần lượt hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất của H+ là chuyển CO32- về HCO3 . Nhiệm vụ thứ hai của H+ là biến HCO3 thành CO2

Xem chi tiết
2.5. Bài toán vận dụng điền số điện tích xử lý lượng kết tủa hỗn hợp Al(OH)<sub>3</sub> và BaSO<sub>4</sub>

2.5. Bài toán vận dụng điền số điện tích xử lý lượng kết tủa hỗn hợp Al(OH)3 và BaSO4

Cho 120 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100ml dung dịch chứa Al2(SO4)3 0,3M và HCl 0,8M đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa.

Xem chi tiết
2.4. Bài toán liên quan tới nhỏ OH<sup>–</sup> vào dung dịch chứa Al<sup>3+</sup> cho kết tủa AL(OH)<sub>3</sub>

2.4. Bài toán liên quan tới nhỏ OH vào dung dịch chứa Al3+ cho kết tủa AL(OH)3

Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem chi tiết