2.6. Bài toán đổ H+ vào dung dịch chứa HCO3 và CO32-

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài
+ Khi đổ từ từ H+ vào dung dịch chứa $\left\{ \begin{align} & CO_{3}^{2-} \\ & HCO_{3}^{-} \\ \end{align} \right.$ thì sẽ xảy ra các phản ứng theo thứ tự hết phản ứng (1) rồi tới (2). $\left\{ \begin{align} & {{H}^{+}}+CO_{3}^{2-}\to HCO_{3}^{-}\left( 1 \right) \\ & {{H}^{+}}+HCO_{3}^{-}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\left( 2 \right) \\ \end{align} \right.$ + Khi đổ ngược lại$\left\{ \begin{align} & CO_{3}^{2-} \\ & HCO_{3}^{-} \\ \end{align} \right.$vào dung dịch chứa H+ thì sẽ xảy ra đồng thời hai phản ứng: $\left\{ \begin{align} & 2{{H}^{+}}+CO_{3}^{2-}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\left( 1 \right) \\ & {{H}^{+}}+HCO_{3}^{-}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\left( 2 \right) \\ \end{align} \right.$

Do đó lượng CO2 thoát ra do cả CO32- và HCO3  sinh ra theo đúng tỷ lệ số mol

$\to \left\{ \begin{align} & CO_{3}^{2-}:a\to C{{O}_{2}}:x \\ & HCO_{3}^{-}:b\to C{{O}_{2}}:y \\ \end{align} \right.$$\to \frac{a}{b}=\frac{x}{y}$

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,15 mol HCl vào dung dịch chứa Na2CO3 0,03 mol, NaHCO3 0,04 mol và K2CO3 0,06 mol thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,344      B. 2,24        C. 1,792       D. 2,688

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\left\{ \begin{align} & {{n}_{{{H}^{+}}}}=0,15 \\ & {{n}_{CO_{3}^{2-}}}=0,09 \\ & {{n}_{HCO_{3}^{-}}}=0,04 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{{H}^{+}}}{{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,15-0,09=0,06$$\to V=1,344$

*** Giải thích tư duy:

Với kiểu nhỏ này H+ sẽ làm lần lượt hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất của H+ là chuyển CO32- về HCO3 . Nhiệm vụ thứ hai của H+ là biến HCO3 thành CO2


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.