2.5. Bài toán vận dụng điền số điện tích xử lý lượng kết tủa hỗn hợp Al(OH)3 và BaSO4

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Với lượng kết tủa BaSO4 chúng ta chỉ cần so sánh số mol $\left\{ \begin{align} & SO_{4}^{2-} \\ & B{{a}^{2+}} \\ \end{align} \right.$ số mol BaSO4 sẽ được lấy theo ion có số mol ít hơn.

+ Với lượng kết tủa Al(OH)3 ta sẽ dùng tư duy điền số điện tích để xử lý.

B. Ví dụ minh họa

Câu 2: Cho 13,7 gam Ba vào 100ml dung dịch HCl 0,2M; Al2(SO4)3 0,4M và AlCl3 0,4M. Sau phản ứng thấy dung dịch giảm m gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

A. 14,01                 B. 14,28                     C. 14,48                    D. 14,63

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\left\{ \begin{align} & {{n}_{Ba}}=0,1 \\ & {{n}_{SO_{4}^{2-}}}=0,12 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}{{n}_{BaS{{O}_{4}}}}=0,1$$\xrightarrow{DSDT}\left\{ \begin{align} & C{{l}^{-}}:0,14 \\ & SO_{4}^{2-}:0,02 \\ & \xrightarrow{{}}A{{l}^{3+}}:0,06 \\ \end{align} \right.$ $\xrightarrow{BTNT.Al}{{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=0,06$$\xrightarrow{{}}{{m}_{\text{ket tua}}}=0,1.233+0,06.78=27,98\left( gam \right)$ $\xrightarrow{{}}{{m}_{dd\downarrow }}=27,98+0,1.2-13,7=14,48\left( gam \right)$

*** Giải thích tư duy:

Khối lượng dung dịch giảm nghĩa là phần lấy đi (gồm kết tủa + khí) lớn hơn phần thêm vào là Ba.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.