2.8. Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Vận dụng linh hoạt công thức ${{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{CO_{3}^{2-}}}$ (có tính phù hợp).

Tôi nói phù hợp có nghĩa là số mol $\left\{ \begin{align} & {{n}_{CO_{3}^{2-}}}<0 \\ & {{n}_{CO_{3}^{2-}}}\le {{n}_{C{{O}_{2}}}} \\ \end{align} \right.$ nếu không thỏa mãn điều này thì có nghĩa là không có CO32- sinh ra.

Chú ý: trong nhiều trường hợp cần dùng BTNT.C để tính lượng HCO3

+ Một hướng tư duy mà chúng ta cũng có thể sử dụng nữa là điền số điện tích

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Cho 0,012 mol CO2 hấp thụ bởi 200 ml NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Khối lượng muối được là?

A. l,26gam             B. 2gam                     C. 3,06gam                D. 4,96gam

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có $\left\{ \begin{align} & O{{H}^{-}}:0,024 \\ & C{{O}_{2}}:0,012 \\ & C{{a}^{2+}}:0,002 \\ \end{align} \right.$$\to {{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,012$$\to {{n}_{CO_{3}^{2-}}}=0,012$$\xrightarrow{BTKL}m=1,26\left\{ \begin{align} & CO_{3}^{2-}:0,012 \\ & C{{a}^{2+}}:0,002 \\ & N{{a}^{+}}:0,02 \\ \end{align} \right.$

*** Giải thích tư duy:

Nhận thấy số mol CO32- tính theo công thức là hợp lý. Đề bài hỏi khối lượng muối thu được nên phải tính cả muối kết tủa CaCO3 và các muối không kết tủa.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.