2.4. Bài toán liên quan tới nhỏ OH vào dung dịch chứa Al3+ cho kết tủa AL(OH)3

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Ta xét mô hình bài toán cho OH- vào dung dịch chứa $\left\{ \begin{align} & {{H}^{+}} \\ & A{{l}^{3+}} \\ \end{align} \right.$ các phản ứng hóa học xảy ra là $\xrightarrow{{{H}^{+}}}\left\{ \begin{align} & {{H}^{+}}+O{{H}^{-}}\to {{H}_{2}}O \\ & A{{l}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\to Al{{(OH)}_{3}} \\ & Al{{(OH)}_{3}}+O{{H}^{-}}\to AlO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \\ \end{align} \right.$

Khi áp dụng vào giải bài tập thì ta sẽ dùng tư duy điền số điện tích phân chia nhiệm vụ ${{H}^{+}}\left( \xrightarrow{{{H}^{+}}} \right)$ để xử lý.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,56                   B. 0,78                       C. 0.39                      D. 1,17

*** Định hướng tư duy giải:

\[{{n}_{Al}}=0,02\to X\left\{ \begin{align} & N{{a}^{+}}:0,075 \\ & C{{l}^{-}}:0,07 \\ & \xrightarrow{BTDT}AlO_{2}^{-}:0,005 \\ \end{align} \right.\] \[\xrightarrow{BTNT.Al}{{m}_{\downarrow }}=0,015.78=1,17\]

*** Giải thích tư duy:

Trong dung dịch X ta sẽ có ngay số mol của Na+ và Cl: Nhận thấy lượng điện tích âm đang thiếu do đó ta phải bơm thêm lượng điện tích âm AlO2 vào để dung dịch trung hòa về điện


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.