Chuyên Đề 7: Tốc Độ Phản Ứng – Cân Bằng Hóa Học

Chuyên Đề 7: Tốc Độ Phản Ứng – Cân Bằng Hóa Học

Dạng bài tập thường gặp nhất liên quan đến cân bằng hoá học là tính hiệu suất phản ứng và kiểm định nguyên lí chuyển dịch cân bằng.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

Chuyên Đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh có thể tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối sunfua trừ Au và Pt

Xem chi tiết
Chuyên Đề 5: Nhóm Halogen

Chuyên Đề 5: Nhóm Halogen

Với F, Cl, Br phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa cao, còn với I phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa thấp hơn.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 4: Phản Ứng Oxi Hóa – Khử

Chuyên Đề 4: Phản Ứng Oxi Hóa – Khử

Để giải nhanh các dạng toán có liên quan đến phản ứng oxi hoá – khử chúng ta nên áp dụng định luật bảo toàn electron.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 3: Liên Kết Hóa Học

Chuyên Đề 3: Liên Kết Hóa Học

Các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác tạo thành để đạt được cấu hình electron bền vững giống như khí hiếm (có 2 hoặc 8 electron lớp ngoài cùng). 

Xem chi tiết
Chuyên Đề 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Chuyên Đề 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Hóa trị cao nhất của một nguyên tố = số thứ tự của nhóm = số electron ngoài cùng (đối với nguyên tố s, p).

Xem chi tiết