Danh mục

Chuyên Đề 5: Nhóm Halogen

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

Dạng 1: Bài toán về halogen tác dụng với kim loại

+ Với F, Cl, Br phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa cao, còn với I phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa thấp hơn.

+ Phương trình phản ứng tổng quát: 

2M  + nX2 $\xrightarrow{{}}$ 2MXn

+ Phương pháp giải: áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron.

   Bảo toàn khối lượng:  mM + mX2 = mMXa (muối)

   Bảo toàn electron: $\sum{{{n}_{e\,(cho)}}=\sum{{{n}_{e\,(nhận)}}}}$

PS : Các bài toán xây dựng dựa trên nhiều phản ứng oxi hóa khử, ta không nên giải theo phương pháp truyền thống mà nên ưu tiên phương pháp bảo toàn electron.

Dạng 2: Bài toán halogen mạnh đẩy halogen yếu

+ Các bài toán sẽ được xây dựng dựa trên 3 phương trình hóa học:

Cl2  +  2NaBr  $\longrightarrow$ 2NaCl   +   Br2

Cl2  +  2NaI $\longrightarrow$ 2NaCl   +   I2

Br2  +  2NaI $\longrightarrow$ 2NaBr   +    I2

+ Sau phản ứng, một ion halogen này bị thay thế bởi một ion halogen khác. Nên ta có thể sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải quyết bài toán.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.