Danh mục

Chuyên Đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. LƯU HUỲNH TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI

– Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh có thể tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối sunfua trừ Au và Pt

Phản ứng tổng quát: 2M + nS $\overset{t^o}{\longrightarrow}$ M2Sn ( n là hóa trị của kim loại M, nếu M là Fe thì n = 2)

Định luật bảo toàn:

+ ĐLBT electron: h.trị. nKL = 2.nS

+ ĐLBT khối lượng: mchất rắn =  mKL + mS

II. SO2, H2S TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

1. SO2, H2S tác dụng với dung dịch kiềm hóa trị 1 (NaOH, KOH)

Khi SO2, H2S tác dụng với dung dịch kiềm có thể tạo 2 loại muối

a. Tác dụng với dung dịch chứa 1 kiềm

* Đối với SO2:

SO2 + NaOH → NaHSO3  ( $\frac{\mathrm{n_{NaOH}} }{\mathrm{n_{SO_2}}}\,\, \leq \,\, 1$ ) (1)

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O ( $\frac{\mathrm{n_{NaOH}} }{\mathrm{n_{SO_2}}}\,\,\geq\,\, 2$ ) (2)

* Đối với H2S:

H2S + NaOH → NaHS  + H2O ( $\frac{\mathrm{n_{NaOH}} }{\mathrm{n_{H_2S}}}\,\, \leq \,\, 1$ ) (1)

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O ($\frac{\mathrm{n_{NaOH}} }{\mathrm{n_{H_2S}}}\,\, \geq \,\, 2$ ) (2)

b. Tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp kiềm ( như hh NaOH và KOH, hh NaOH và Ba(OH)2….)

– Quy đổi thành OH  với nOH = nNaOH + nKOH + 2nBa(OH)2 , phản ứng viết như sau:

* Với SO2:

SO2 + OH → HSO3 (1) $\frac{\mathrm{n_{OH^-}}}{\mathrm{n_{SO_2}}}\,\,\leq\,\, 1$

SO2 + 2OH → SO32- + H2O (2) $\frac{\mathrm{n_{OH^-}}}{\mathrm{n_{SO_2}}}\,\,\geq\,\, 2$

+ Với H2S:

H2S + OH → HS  + H2O (1) $\frac{\mathrm{n_{OH^-}}}{\mathrm{n_{H_2S}}}\,\,\leq\,\, 1$

H2S + 2OH → S2- + 2H2O (2) $\frac{\mathrm{n_{OH^-}}}{\mathrm{n_{H_2S}}}\,\,\geq\,\, 2$

c. Lưu ý khi giải toán

Nguyên tắc: xét tỉ lệ $T\,\,=\,\,\frac{\mathrm{n}_{NaOH}}{\mathrm{n}_{SO_2(hoặc\,\,H_2S)}}$ để xác định phản ứng xảy ra

– SO2, H2S tác dụng với NaOH, ta xác định sản phẩm theo bảng tóm tắt sau:

$T = \frac{\mathrm{n}_{NaOH}}{\mathrm{n}_{SO_2(hoặc\,\,H_2S)}}$T ≤ 11 < T < 2T ≥ 2
Sản phẩm với SO2NaHSO3 và SO2 dưNaHSO3 và Na2SO3Na2SO3 và NaOH
Sản phẩm với H2SNaHS và H2S NaHS và Na2SNa2S và NaOH

– Đối với dung dịch KOH thì tương tự chỉ thay Na bằng K

– Đối với hỗn hợp bazơ, ta có bảng tóm tắt sản phẩm

$T = \frac{\mathrm{n}_{NaOH}}{\mathrm{n}_{SO_2(hoặc\,\,H_2S)}}$T ≤ 11 < T < 2T ≥ 2
Sản phẩm với SO2HSO3 và SO2 dưHSO3 và SO32-SO32- và OH
Sản phẩm với H2SHS và H2SHS và S2-S2- và OH

Nếu hỗn hợp SO2, H2S tác dụng với NaOH hoặc KOH ta lập tỉ lệ để xác định sản phẩm.

d. Giải nhanh.

Nếu $1\,\,<\,\, T\,\,=\,\,\frac{\mathrm{n}_{NaOH}}{\mathrm{n}_{SO_2(hoặc\,\,H_2S)}} \,\,<\,\,2$ => tạo 2 muối, ta có thể sử dụng công thức tính nhanh muối như sau:

* Với SO2: nNa2SO3 = nNaOH – nSO2 và nNaHSO3 = nSO2 – nNa2SO3

* Với H2S: nNa2S = nNaOH – nH2S và nNaHS = nH2S – nNa2S

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.