Chuyên Đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

Chuyên Đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh có thể tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối sunfua trừ Au và Pt

Xem chi tiết