Danh mục

Chuyên Đề 6.2: Kim Loại Kiềm Thổ
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. Kim loại kiềm thổ

Phương pháp giải

Bản chất phản ứng của kim loại kiềm thổ với các chất (nước, axit, muối, phi kim…) là phản ứng oxi hóa – khử.

● Phương pháp giải các bài tập dạng này chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn electron và phương trình ion rút gọn. Ngoài ra có thể sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và tính toán theo phương trình phản ứng. Đối với bài tập liên quan đến hỗn hợp các kim loại kiềm thổ thì nên sử dụng phương pháp trung bình.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.