Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm" alt="Chuyên Đề 6.2: Kim Loại Kiềm Thổ
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm">

Chuyên Đề 6.2: Kim Loại Kiềm Thổ
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phương pháp giải các bài tập dạng này chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn electron và phương trình ion rút gọn. Ngoài ra có thể sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và tính toán theo phương trình phản ứng. Đối với bài tập liên quan đến hỗn hợp các kim loại kiềm thổ thì nên sử dụng phương pháp trung bình.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm" alt="Chuyên Đề 6.1: Kim Loại Kiềm Và Hợp Chất Của Kim Loại Kiềm
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm">

Chuyên Đề 6.1: Kim Loại Kiềm Và Hợp Chất Của Kim Loại Kiềm
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bản chất phản ứng của kim loại kiềm với nước, với dung dịch axit là phản ứng oxi hóa – khử. Trong đó kim loại kiềm khử H+ của axit hoặc H+ của nước để giải phóng H2. Do tính oxi hóa của axit lớn hơn của nước nên khi cho kim loại kiềm dư (cho từng lượng nhỏ) vào dung dịch axit thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên như sau :

Xem chi tiết