Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm" alt="Chuyên Đề 6.2: Kim Loại Kiềm Thổ
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm">

Chuyên Đề 6.2: Kim Loại Kiềm Thổ
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phương pháp giải các bài tập dạng này chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn electron và phương trình ion rút gọn. Ngoài ra có thể sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và tính toán theo phương trình phản ứng. Đối với bài tập liên quan đến hỗn hợp các kim loại kiềm thổ thì nên sử dụng phương pháp trung bình.

Xem chi tiết