Danh mục

Chuyên Đề 3: Amin – Aminoaxit – Protein

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN

I. Tính bazơ của amin

Phương pháp giải

Một số điều cần lưu ý về tính bazơ của amin :

      + Các amin đều phản ứng được với các axit như HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, CH2=CHCOOH…. Bản chất của phản ứng là nhóm chức amin phản ứng với ion tạo ra muối amoni.

            NH2    +  H+   $\to $  -NH3+

      (Phản ứng xảy ra tương tự với amin bậc 2 và bậc 3).

      + Các amin no còn phản ứng được với dung dịch muối của một số kim loại tạo hiđroxit kết tủa. Ví dụ :

            NH2    +  Fe3+ +   3H2O   $\to $   -NH3+    +   Fe(OH)3

      (Phản ứng xảy ra tương tự với amin bậc 2 và bậc 3).

● Phương pháp giải bài tập về amin chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn khối lượng. Đối với các amin chưa biết số nhóm chức thì lập tỉ lệ $T=\frac{{{n}_{{{H}^{+}}}}}{{{n}_{a\min }}}$để xác định số nhóm chức amin.

II. Phản ứng của amin với HNO2

Phương pháp giải

Một số điều cần lưu ý về phản ứng của amin với axit nitrơ :

      Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho alcoholhoặc phenol và giải phóng nitơ. Ví dụ :

C2H5NH2  +  HONO   $\to$   C2H5OH   +  N2 ­ +  H2O

      Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 – 5oC) cho muối điazoni :

C6H5NH2  +  HONO  +  HCl  $\xrightarrow{0-{{5}^{o}}C}$  C6H5N2+Cl (phenylđiazoni clorua)  +  2H2O

● Phương pháp giải bài tập dạng này chủ yếu là tính toán theo phương trình phản ứng.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.