Chuyên Đề 3: Amin – Aminoaxit – Protein

Chuyên Đề 3: Amin – Aminoaxit – Protein

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN I. Tính bazơ của amin Phương pháp giải ● Một số điều cần […]

Xem chi tiết
Bài 9 – Amin (T2)

Bài 9 – Amin (T2)

Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

Xem chi tiết
Bài 9 – Amin (T1)

Bài 9 – Amin (T1)

Nếu nguyên tử N trong phân tử amin được gắn với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin

Xem chi tiết