4.7. Bài toán nhiệt phân muối

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Trong chủ đề này chúng ta sẽ nghiên cứu về nhiệt phân các muối cacbonat, KMnO4, KClOx,… Với dạng toán này các bạn cần chú ý một số lưu ý sau:

+ Muối HCO3 dễ bị nhiệt phân cho CO2 và BaO, CaO.

+ Với các muối giàu oxi như KMnO4, KClO3,… các bạn cần chú ý áp dụng các định luật bảo toàn khi giải toán.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO2, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là:

A. 1,8                     B. 2,4                         C. 1,9                        D. 2,1

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có $\xrightarrow{BTKL}{{n}_{O}}=\frac{48,2-43,4}{16}=0,3\,\text{(mol)}$

Gọi $\left\{ \begin{align}
  & KMn{{O}_{4}}:a \\
 & MnC{{l}_{2}}:b \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{\,}\left\{ \begin{align}
  & 158\text{a}+122,5b=48,2 \\
 & \xrightarrow{BTE}0,3.2+0,675.2=5\text{a}+6b \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{\,}\left\{ \begin{align}
  & a=0,15 \\
 & b=0,2 \\
\end{align} \right.$

$\xrightarrow{BTNT}\left\{ \begin{align}
  & KCl:0,35 \\
 & MnC{{l}_{2}}:0,15 \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{BTNT.Clo}{{n}_{HCl}}=0,35+0,15.2+0,675.2-0,2=1,8\,\text{(mol)}$


Câu 2: Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y gồm KMnCO4, K2MnCO4, KCl3, MnO2 và KCl. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl đặc, đun nóng. Phần trăm khối lượng của KMnCl2 trong X là:

A. 39,20%              B. 66,67%                  C. 33,33%                 D. 60,80%

*** Định hướng tư duy giải:

$\xrightarrow{BTKL}{{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{30,225-24,625}{32}=0,175\,\text{(mol)}$

$30,225\left\{ \begin{align}
  & KMn{{O}_{4}}:a \\
 & KCl{{O}_{3}}:b \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{\,}\left\{ \begin{align}
  & \xrightarrow{BTKL}158\text{a}+122,5b=30,225 \\
 & \xrightarrow{BTE}5\text{a}+6b-0,175.4=0,8-3\text{a} \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{\,}\left\{ \begin{align}
  & a=0,075 \\
 & b=0,15 \\
\end{align} \right.$

$\xrightarrow{\,}\%KMn{{O}_{4}}=\frac{0,075.158}{30,225}.100\%=39,20\%$

Chú ý: lượng HCl phản ứng 3a mol chui vào MnCl2 và KCl không đóng vai trò chất khử.


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.