3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (Z nhiều hơn Y hai nguyên tử oxi). Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được, a mol H2O.

Xem chi tiết
3.2.2 Bài toán về axit hữu cơ – P.2 Bài Tập Vận Dụng 1

3.2.2 Bài toán về axit hữu cơ – P.2 Bài Tập Vận Dụng 1

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam axit cacboxylic X cần vừa đủ V lít O2, thu được H2O và 26,88 lít CO2.

Xem chi tiết
3.2.3 Bài toán về axit hữu cơ – P.3 Bài Tập Vận Dụng 2

3.2.3 Bài toán về axit hữu cơ – P.3 Bài Tập Vận Dụng 2

Hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (C, H, O) có tỉ khối so với H2 bằng 13,8.

Xem chi tiết
3.2.1 Bài toán về axit hữu cơ – P.1 Định Hướng Tư Duy

3.2.1 Bài toán về axit hữu cơ – P.1 Định Hướng Tư Duy

Gốc ‒COOH tác dụng được với (Na, NaOH, NaHCO3)
Gốc R ‒ (thế vào C no, cộng vào liên kết π)

Xem chi tiết