Danh mục

Chuyên Đề 3: Nhóm Cacbon

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. Phản ứng của CO2, SO2 với dung dịch kiềm

1. Sục CO2 (hoặc SO2) vào dung dịch NaOH hoặc KOH

      Bản chất phản ứng : Ban đầu tạo ra muối trung hòa, sau đó nếu CO2 dư thì muối trung hòa chuyển dần thành muối axit.

            CO2    +    2NaOH   $\longrightarrow{}$   Na2CO3   +   H2O

            Na2CO3   +   CO2   +   H2O   $\longrightarrow{}$   2NaHCO3

      Để tiện cho việc tính toán ta có thể viết hai phương trình độc lập với nhau :

            CO2    +    2NaOH   $\longrightarrow{}$   Na2CO3   +   H2O

           CO2    +    NaOH   $\longrightarrow{}$   NaHCO3

      Đặt T = $\frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}$, ứng với các giá trị của T ta thu được các chất khác nhau :

Giá trị của TChất thu được sau phản ứng
T = 1NaHCO3  
T = 2Na2CO3
T < 1NaHCO3 và CO2
T > 2Na2CO3 và NaOH dư
1 < T < 2Na2CO3 và NaHCO3

2. Sục CO2 (hoặc SO2) vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

      Bản chất phản ứng : Ban đầu tạo ra muối trung hòa kết tủa, sau đó nếu CO2 dư thì muối trung hòa chuyển dần thành muối axit tan.

            CO2    +    Ca(OH)2   $\longrightarrow{}$   CaCO3 $\downarrow{}$   +   H2O

            CaCO3   +   CO2   +   H2O   $\longrightarrow{}$   Ca(HCO3)2

      Để tiện cho việc tính toán ta có thể viết hai phương trình độc lập với nhau :

            CO2    +    Ca(OH)2   $\longrightarrow{}$   CaCO3   +   H2O

          2CO2    +    Ca(OH)2   $\longrightarrow{}$   Ca(HCO3)2

      Đặt T = $\frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=\frac{2{{n}_{Ca{{(OH)}_{2}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}$, ứng với các giá trị của T ta thu được các chất khác nhau :

Giá trị của TChất thu được sau phản ứng
T = 1Ca(HCO3)2 
T = 2CaCO3
T < 1Ca(HCO3)2 và CO2
T > 2CaCO3 và Ca(OH)2
1 < T < 2CaCO3 và Ca(HCO3)2

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.