Chuyên Đề 3: Nhóm Cacbon

Chuyên Đề 3: Nhóm Cacbon

Bản chất phản ứng : Ban đầu tạo ra muối trung hòa, sau đó nếu CO2 dư thì muối trung hòa chuyển dần thành muối axit.

Xem chi tiết
1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng.

Xem chi tiết