Bài 9 – Amin (T2)

10/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

– Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

– Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,…), polime (nhựa anilin – fomanđehit,…), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,…)

….