4.6. Bài toán về H3PO4

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Nếu bài cho P hoặc P2O5 thì dùng BTNT.P suy ra số mol H3PO4.

+ Bài toán kiềm tác dụng với H3PO4 thì ta cũng nên dùng kỹ thuật điền số điện tích. Tôi sẽ nói chi tiết về kỹ thuật đơn giản này ngay dưới đây.

+ Trong nhiều trường hợp áp dụng định luật BTKL cũng rất tốt.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong khí O2 dư, toàn bộ sản phẩm sinh ra cho vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,4M và KOH 0,6M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch X là:

A. 39,0g.                B. 44,4g.                    C. 35,4g.                    D. 37,2g

*** Định hướng tư duy giải:

Áp dụng kỹ thuật điền số điện tích cho dung dịch X. Với NAP hỏi dung dịch X chứa những ion gì? Chỉ vậy thôi.

Ta có: ${{n}_{P}}=0,2$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align}
  & PO_{4}^{3-}:0,2 \\
 & {{K}^{+}}:0,3 \\
 & N{{a}^{+}}:0,2 \\
 & \xrightarrow{BTDT}{{H}^{+}}:0,1 \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{BTKL}m=35,4(gam)$

Bài toán này dùng BTKL cũng rất tốt.

Ta có: ${{n}_{P}}=0,2$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align}
  & {{H}^{+}}:0,6 \\
 & O{{H}^{-}}:0,5 \\
\end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,5$

$\xrightarrow{BTKL}\underbrace{0,2.98}_{{{H}_{3}}P{{O}_{4}}}+\underbrace{0,2.40}_{NaOH}+\underbrace{0,3.56}_{KOH}=m+0,5.18\xrightarrow{{}}m=35,4(gam)$ 


Ví dụ 2: Biết thành phần % khối lượng của P trong tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659%. Tinh thể muối ngậm nước đó có số phân tử H2O là

A. 12                      B. 9                            C. 11.                        D. 13

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\frac{31}{142+18n}=0,08659\xrightarrow{{}}n=12$


Ví dụ 3: Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng hết với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ chứa 4,48 gam muối. Giá trị của V là

A. 80 ml.                B. 90 ml.                    C. 70 ml.                    D. 75 ml.

*** Định hướng tư duy giải:

Vận dụng tư duy điền số điện tích

Ta có: ${{n}_{{{P}_{2}}{{O}_{5}}}}=\frac{2,13}{142}=0,015(mol)$$\xrightarrow{NaOH}{{m}_{X}}\left\{ \begin{align}
  & \xrightarrow{BTNT.P}P{{O}_{4}}:0,03 \\
 & Na:V \\
 & H:0,03.3-V \\
\end{align} \right.$

$\xrightarrow{BTKL}4,48=0,03.95+23V+(0,09-V)\xrightarrow{{}}V=0,07(lit)$


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.