4.3 Bài Toán Về pH

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy giải

Về mặt toán học $\xrightarrow{{}}pH=-\lg \left[ {{H}^{+}} \right]$ hay $\left[ {{H}^{+}} \right]={{10}^{-a}}\xrightarrow{{}}pH=a$

Môi trường trung bình: $\left[ {{H}^{+}} \right]={{10}^{-7}}\xrightarrow{{}}pH=7$

Môi trường axit: $\left[ {{H}^{+}} \right]>{{10}^{-7}}\xrightarrow{{}}pH<7$

Môi trường kiềm: $\left[ {{H}^{+}} \right]<{{10}^{-7}}\xrightarrow{{}}pH>7$

Chú ý : Xác định môi trường là gì? axit hay bazơ? Tính toán số mol H+ hoặc OH dư sau đó suy ra nồng độ H+ tương ứng.

B. Ví dụ minh họa

Dạng 1: Tính toán pH thuần túy

Ví dụ 1: pH của dung dịch A chứa HCl 10-4 M là:

A. 10

B. 12

C. 4

D. 2

Định hướng tư duy giải:

Ta có: pH = -log(10-4) = 4

——————

Ví dụ 2: Dung dịch H2SO4 0,005 M có pH bằng:

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Định hướng tư duy giải:

Ta có: pH = -log(10-2) = 2

——————

Ví dụ 3: Dung dịch KOH 0,001M có pH bằng:

A. 3

B. 11

C. 2

D. 12

Định hướng tư duy giải:

Ta có: pOH = -log(10-3) = 3


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.