2.1. Bài toán hỗn hợp Na, K, Ca, Ba và các oxit tương ứng tác dụng với H2O

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Khi cho hỗn hợp vào H2O $\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align}
  & M+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}O{{H}^{-}}+\frac{1}{2}{{H}_{2}} \\
 & {{O}^{2-}}+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}2O{{H}^{-}} \\ \end{align} \right.$

+ Khi kim loại kiềm tác dụng với H2O thì xảy ra quá trình đổi e lấy OH.

+ Khi oxit tác dụng với H2O thì xảy ra quá trình đổi O2- lấy 2OH.

+ Nếu là hỗn hợp kim loại và oxit thì xảy ra đồng thời cả hai quá trình.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là

A. Li.                     B. Cs.                        C. K.                          D. Rb.

*** Định hướng tư duy giải

Ta có: ${{n}_{HCl}}=0,2$$\xrightarrow{{}}\overline{M}=\frac{3}{0,2}=15$$\xrightarrow{{}}\,Li$

*** Giải thích tư duy

Ta có mol e = mol OH = mol Cl = mol hỗn hợp kim loại nên ta có phân tử khối trung bình của hỗn hợp như hướng giải bên cạnh.


Câu 2: Hoà tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 2,6%.                B. 6,2%.                    C. 2,8%.                    D. 8,2%.

*** Định hướng tư duy giải

Ta có:

${{n}_{{{K}_{2}}O}}=\frac{4,7}{94}=0,05$$\xrightarrow{{}}{{n}_{KOH}}=0,1$$\xrightarrow{{}}\,\%KOH=\frac{0,1.56}{4,7+195,3}=2,8\%$


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.