Chuyên Đề 5: Nhóm Halogen

Chuyên Đề 5: Nhóm Halogen

Với F, Cl, Br phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa cao, còn với I phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa thấp hơn.

Xem chi tiết