Chuyên Đề 1: Estes – Lipit

Chuyên Đề 1: Estes – Lipit

Estes sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương thì phải có công thức là HCOOR hoặc RCOOCH=CH–R’.

Xem chi tiết