Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Khi giải bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy hỗn hợp các hiđrocacbon ta nên sử dụng phương pháp trung bình để chuyển bài toán hỗn hợp nhiều chất về một chất; một số bài tập mà lượng chất cho dưới dạng tổng quát

Xem chi tiết
Chuyên Đề 5: Hidrocacbon No

Chuyên Đề 5: Hidrocacbon No

Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm số nguyên tử cacbon trong ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguyên tử cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế. Suy ra công thức cấu tạo của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.

Xem chi tiết
1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng.

Xem chi tiết
1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn hợp phức tạp khó xử lý về hỗn hợp đơn giản dễ xử lý.

Xem chi tiết
1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2.

Xem chi tiết
1.3 Bài toán H<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub> vào hidrocacbon không no, mạch hở

1.3 Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở

Ý tưởng giải xoay quay định luật bảo toàn liên kết pi (π) (thường kết hợp vớ một số định luật bảo toàn khác.)

Xem chi tiết