3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (Z nhiều hơn Y hai nguyên tử oxi). Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được, a mol H2O.

Xem chi tiết
1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2.

Xem chi tiết
1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

Xét hỗn hợp chứa các anken, anin và H2 nung nóng có xúc tác Ni khi đó sẽ có phản ứng

Xem chi tiết