5.1. Bài toán về cacbohidrat

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

Trong chương trình hóa học THPT có lẽ những bài toàn về cacbohidrat thuộc loại đơn giản nhất. Để xử lý nhanh bài tập các bạn chỉ cần chú ý một số điểm sau:

(1). Khi đốt cháy cacbohidrat thì số mol O2 sẽ bằng số mol CO2 sinh ra. Điều này rất dễ hiểu vì cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O)m như vậy ta có thể xem rằng khi đốt cháy thì O2 sẽ ôm lấy C để chuyển thành CO2.

(2). Tráng gương của glucozơ và fructozơ cho tỷ lệ mol (Ag) 1: 2

(3). Lên men glucozơ ${{\left( {{C}_{6}}{{H}_{10}}{{O}_{5}} \right)}_{n}}$$\xrightarrow{{{H}^{+}}}{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}$$\xrightarrow{men}2C{{O}_{2}}+2{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH$

(4). Thủy phân mantozơ với bài toán liên quan tới hiệu suất cần chú ý mantozơ dư vẫn cho phản ứng tráng bạc.

(5). Xenlulozơ + 3HNO3 $\xrightarrow{}$ xenlulozơ trinitrat

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm zenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 3,15.                  B. 3,60.                      C. 5,25.                     D. 6,20.

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\left\{ \begin{align} & {{C}_{m}}{{\left( {{H}_{2}}O \right)}_{n}} \\ & {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,1125 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{BTNT.O}{{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,1125$$\xrightarrow{BTKL}m=0,1125.12+1,8=3,15$

*** Giải thích tư duy:

Khi dồn cacbohidrat thành C và H2O thì ta dễ thấy phần O2 sẽ nhập vào C để biến thành CO2


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.