4.4 Bài Tập NH3

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

a. Dùng kỹ thuật tăng giảm thể tích

Theo phương trình : ${{N}_{2}}+3{{H}_{2}}\rightleftarrows 2N{{H}_{3}}$

$\xrightarrow{{}}\Delta {{n}_{\downarrow }}=1+3-2=2\xrightarrow{{}}\Delta {{n}_{\downarrow }}=n_{N{{H}_{3}}}^{\sinh \,\,ra}=2n_{{{N}_{2}}}^{phan\,ung}=\frac{2}{3}n_{{{H}_{2}}}^{phan\,ung}$

Chú ý: Hỗn hợp có khối lượng không đổi trong quá trình thí nghiệm và $\frac{{{n}_{1}}}{{{n}_{2}}}=\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{{{p}_{1}}}{{{p}_{2}}}=\frac{{{M}_{2}}}{{{M}_{1}}}$

b. Dùng BTNT.N hoặc BTNT.H

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để điều chế 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là

A. 8 lít                    B. 2 lít                        C. 4 lít                       D. 1 lít

*** Định hướng tư duy giải:

$\xrightarrow{BTNT}{{n}_{{{N}_{2}}}}=\frac{1}{25%}=4$


Ví dụ 2: Cho 30 lít N2; 30 lít Htrong điều kiện thích hợp sẽ tạo ra thể tích NH3 (đktc) khi hiệu suất phản ứng đạt 30% là

A. 16 lít                  B. 20 lít                      C. 6 lít                       D. 10 lít

*** Định hướng tư duy giải:

$\xrightarrow{BTNT.H}{{n}_{N{{H}_{3}}}}=\frac{30}{100}.\frac{30.2}{3}=6$


Ví dụ 3: Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3

A. 80%                  B. 50%                      C. 60%                      D. 85%

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\left\{ \begin{align}
& {{n}_{HN{{O}_{3}}}}=\frac{160.0,63}{63}=1,6 \\
 & {{n}_{N{{H}_{3}}}}=2 \\ \end{align} \right.\xrightarrow{BTNT.N}H=\frac{1,6}{2}=80%$


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.