3.3. Bài toán kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Với bài toán này cần nhớ các bán phản ứng quan trọng sau:

1. $2{{H}_{2}}S{{O}_{4}}+2e\xrightarrow{{}}SO_{4}^{2-}+S{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O$

2. $4{{H}_{2}}S{{O}_{4}}+6e\xrightarrow{{}}3SO_{4}^{2-}+S+4{{H}_{2}}O$

3. $5{{H}_{2}}S{{O}_{4}}+8e\xrightarrow{{}}4SO_{4}^{2-}+{{H}_{2}}S+4{{H}_{2}}O$

+ Chú ý vận dụng các định luật bảo toàn (đặc biệt là BTE)

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Hòa tan a mol Fe trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 12,32 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 0,4                             B. 0,6                                  C. 0,3                                 D. 0,5

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: ${{n}_{S{{O}_{2}}}}=0,55$$\xrightarrow{BTE}n_{SO_{4}^{2-}}^{Trong\text{ muoi}}=0,55$

$\xrightarrow{BTKL}{{n}_{Fe}}=a=\frac{75,2-0,55.96}{56}=0,4\left( mol \right)$

Bạn nào chưa thạo BTE có thể dựa vào $2{{H}_{2}}S{{O}_{4}}+2e$$\xrightarrow{{}}SO_{4}^{2-}+S{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O$

*** Giải thích tư duy:

Bài toàn này đề không nói axit dư nên không thể cho Fe nhảy hết lên Fe3+  được. Ta phải dùng đổi e lấy điện tích âm SO42- rồi lấy khối lượng muối – khối lượng SO42-


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.