Danh mục

Thí nghiệm trung hòa hydrochloric acid bằng kiềm

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm, cho tiếp dung dịch phenolphthalein vào ống nghiệm. Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm. Quan sát và giải thích hiện tượng .