Danh mục

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch sulfuric acid loãng

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho lần lần lượt các kim loại gồm; Na, K, Ca, Mg, Al, Zn, Fe lần lượt vào các ống nghiệm. Cho dung dịch sulfuric acid loãng lần lượt vào các ống nhiệm. Quan sát và giải thích hiện tượng phản ứng.