Danh mục

Thí nghiệm điều chế và thử tính tan của ammonia

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Hóa chất và dụng cụ để tiến hành thí nghiệm: Bình cầu, chậu thủy tinh, ống thủy tinh vuốt nhọn, ống dẫn khí, nước, ammonia, phenolphthalein.