1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng.

Xem chi tiết