Chuyên Đề 3: Liên Kết Hóa Học

Chuyên Đề 3: Liên Kết Hóa Học

Các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác tạo thành để đạt được cấu hình electron bền vững giống như khí hiếm (có 2 hoặc 8 electron lớp ngoài cùng). 

Xem chi tiết