Bài 13 – Đại Cương Về Polime

Bài 13 – Đại Cương Về Polime

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

Xem chi tiết