1.1 Bài toán nhiệt phân và Crackinh Ankan

1.1 Bài toán nhiệt phân và Crackinh Ankan

Crackinh propan thu được hỗn hợp khí X gồm 3 hidrocacbon. Dẫn toàn bộ X qua bình đựng dung dịch Br2

Xem chi tiết