2.2 Bài toán tách nước hỗn hợp ancol đơn chức mạch hở.

2.2 Bài toán tách nước hỗn hợp ancol đơn chức mạch hở.

Tính hiệu suất tách nước ancol tạo ete cần tính được số mol tạo ete và số mol ancol có trong hỗn hợp ban đầu.

Xem chi tiết