1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

Xét hỗn hợp chứa các anken, anin và H2 nung nóng có xúc tác Ni khi đó sẽ có phản ứng

Xem chi tiết