Danh mục

Chuyên Đề 2: Carbohidrat

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CACBOHIĐRAT

A. Phương pháp giải bài tập về monosaccarit

Phương pháp giải

Một số điều cần lưu ý về tính chất của monosaccarit :

   + Cả glucozơ và fructozơ bị khử bởi H2 tạo ra sbitol.

CH2OH[CHOH]4CHO  +  H2 $\xrightarrow{Ni,\,\,{{t}^{o}}}$ CH2OH[CHOH]4CH2OH   

CHOH(CHOH)3CCH2OH +  H2 $\xrightarrow{Ni,\,\,{{t}^{o}}}$ CH2OH[CHOH]4CH2OH
                           ||
                          O

    + Cả glucozơ và fructozơ đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 (to).

CH2OH[CHOH]4CHO +2[Ag(NH3)2]OH $\longrightarrow{}$ CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag$\downarrow{}$ + 3NH3 + H2O

      Hoặc

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 +3NH3+H2O $\longrightarrow{}$ CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag$\downarrow{}$ +2NH4NO3

      Đối với fructozơ khi tham gia phản ứng tráng gương thì đầu tiên fructozơ chuyển hóa thành glucozơ sau đó glucozơ tham gia phản ứng tráng gương.

   + Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom còn fructozơ không có phản ứng này.

CH2OH[CHOH]4CHO  + Br2  +  H2O $\longrightarrow{}$ CH2OH[CHOH]4COOH  + 2HBr 

   + Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng oxi hóa không hoàn toàn với O2 (to, xt) tạo thành axit gluconic, fructozơ không có phản ứng này.

2CH2OH[CHOH]4CHO  +  O2 $\xrightarrow{xt,\,\,{{t}^{o}}}$ 2CH2OH[CHOH]4COOH

   + Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng lên men rượu và lên men lactic, fructozơ không có những phản ứng này.

C6H12O6  $\xrightarrow{men\,rượu\,,\,\,30-{{35}^{o}}C}$ 2C2H5OH  + 2CO2­

C6H12O6  $\xrightarrow{men\,\,lactic,\,\,30-{{35}^{o}}C}$ 2CH3CH(OH)COOH

● Phương pháp giải bài tập về monosaccarit là dựa vào giả thiết ta viết phương trình phản ứng hoặc lập sơ đồ chuyển hóa giữa các chất, sau đó tìm mối liên quan về số mol hoặc khối lượng của các chất, từ đó suy ra kết quả mà đề bài yêu cầu.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.